Ogólne warunki współpracy z Avon

1. Niniejszy dokument reguluje warunki współpracy pomiędzy AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32 (02-170), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028712, NIP 526-030-38-23, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800,00 PLN (dalej: „AVON”) oraz Użytkownikiem. Użytkownik w rozumieniu niniejszych OWU to zarówno:
a. osoba, której został nadany unikalny numer personalny, która nabywa produkty AVON na własne potrzeby;
b. osoba, której został nadany unikalny numer personalny, która nabywa produkty AVON w celu ich dalszej odsprzedaży.
Termin „Użytkownik” obejmuje także Konsultantkę AVON (jeżeli takie określenie stosowane jest przez AVON), o terminowi temu nie zostanie nadane inne znaczenie.

2. Każdy Użytkownik, któremu został nadany numer personalny ma prawo do korzystania z programów promocyjnych i specjalnych ofert rabatowych oferowanych przez AVON po zrealizowaniu zamówienia/zamówień na produkty AVON o określonej wartości lub spełnieniu innych warunków. Osoba, której został nadany numer personalny AVON może w związku z prowadzeniem odsprzedaży wykorzystywać (prezentować lub przekazywać) dostarczone przez AVON publikacje, katalogi, broszury oraz materiały i produkty promocyjne, opatrzone nazwą AVON.

3. Użytkownik, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, wyraża zgodę, że powyżej opisane materiały (w tym również stanowiące informacje handlowe), mogą być przesyłane w formie elektronicznej oraz przez telefon (w tym sms, mms).

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AVON chroni oznaczenia, które podlegają ochronie jako znaki towarowe oraz utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznaczeniami tymi są w szczególności nazwy produktów AVON oraz logotyp i nazwa AVON. Z tego względu i w ramach obowiązujących przepisów, Użytkownik nie może używać ww. utworów oraz znaków towarowych AVON w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz prawach własności intelektualnej w sposób inny, niż wymieniony w punkcie 2, tj. w szczególności w miejscach publicznych lub w Internecie bez uprzedniej zgody AVON udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie lub emailem. Naruszenie powyższego zakazu oraz chronionych ustawą praw AVON stanowi istotne naruszenie Umowy.

5. Avon jest firmą, która w swojej działalności promuje rozwój i zasady sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta przez osobę prezentującą takie wyroby. Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest głównie w domu konsumenta, jego miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży, powinny towarzyszyć jej wyjaśnienia sprzedawcy i pokazy produktów. Użytkownik, który dokonuje dalszej odsprzedaży produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio, prowadzi sprzedaż zgodnie z zasadami sprzedaży bezpośredniej: bezpośrednio na rzecz konsumenta, głównie w domu konsumenta, miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży, a sprzedaży powinny towarzyszyć wyjaśnienia i pokazy produktów. AVON przestrzega Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) i wymaga od Użytkownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przestrzegania Kodeksu PSSB, z którym można zapoznać się na stronie internetowej PSSB pod adresem https://pssb.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-pssb

6. AVON dba o to, aby Użytkownik uzyskiwał możliwość korzystania z promocji, obniżek lub ofert specjalnych przy realizacji zamówienia o określonej wartości. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Użytkownik nabywa prawo do zakupu produktów AVON, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży dostępnym na stronie www.avon.pl, zarówno na własne potrzeby, jak również prawo zakupu produktów AVON w celu ich dalszej sprzedaży, w tym w ramach działalności gospodarczą prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek.

7. Użytkownik może prowadzić aktywną sprzedaż wyłącznie na rzecz finalnego użytkownika (konsumenta). AVON zastrzega dla siebie prawo sprzedaży produktów AVON nabywcom innym niż użytkownicy finalni (konsumenci), co nie wyłącza prawa AVON do sprzedaży na rzecz konsumentów.

8. Rejestracja w AVON następuje po wypełnieniu formularza danych osobowych drogą elektroniczną, zaakceptowaniu niniejszych Ogólnych Warunków oraz po zweryfikowaniu przez AVON prawidłowości przekazanych danych. Zamówienia mogą być składane po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków w sposób elektroniczny, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka akceptacji umowy, weryfikacji danych i nadaniu numeru personalnego.

9. AVON dba o odpowiednie zabezpieczenie zamówień składanych przez Użytkownika w Avon. Po założeniu konta nadaje Użytkownikowi unikalny numer personalny a Użytkownik generuje w systemie hasło dostępu. W interesie Użytkownika leży ochrona przydzielonego mu unikalnego numeru personalnego. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim przydzielonego mu przez AVON numeru personalnego oraz hasła dostępu do Strefy AVON, które umożliwiają składanie zamówień; ujawnienie numeru personalnego i hasła następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

10. Administratorem danych osobowych Użytkownika wskazanych w powyższym formularzu, jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu wypełnianym przed zaakceptowaniem niniejszych Ogólnych Warunków przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów sprzedaży produktów zawieranych z AVON, w tym także, w odniesieniu do Użytkownika, o którym mowa w punkcie 5 w celu przesyłania materiałów określonych w punkcie 2, oraz w celu wypełniania obowiązków wymaganych przez prawo, w szczególności obowiązków związanych ze sprawozdawczością rachunkową i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich przekazanie jest konieczne dla realizacji zamówień. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Konsultantek.

11. Użytkownik oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych.

12. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Użytkownik zobowiązany jest przekazać AVON kopię następujących dokumentów: aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub ewidencji oraz zaświadczenia o nadaniu mu numeru NIP i numeru REGON. Dane zawarte w tych dokumentach będą podstawą do wystawiania przez AVON faktur. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do AVON o zwrot wydatków poniesionych przez niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

13. Ceny poszczególnych produktów AVON, sposób zapłaty, termin zapłaty oraz sposób i termin wysyłki produktów w ramach poszczególnych zamówień, zasady pobierania opłat za przesyłkę oraz ponoszenia innych kosztów za poszczególne zamówienia, zasady reklamacji dotyczące poszczególnych zamówień, zasady odstąpienia, zasady gwarancji AVON są określane w odniesieniu do poszczególnych umów sprzedaży produktów na stronie www.avon.pl w Strefie AVON. Ceny i promocje podane w publikacjach, katalogach, cennikach, broszurach lub materiałach przekazanych przez AVON i adresowanych do klientów Użytkownika mają wyłącznie charakter cen rekomendowanych.

14. Faktury za zamówione w Avon produkty są wystawiane w formie elektronicznej i są dostępne w Strefie AVON na www.avon.pl. Użytkownik akceptuje wystawianie i udostępnianie faktur w wersji elektronicznej.

15. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

16. AVON może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, o którym mowa w punkcie 5, w każdym czasie, przez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej lub emaila, skierowane na adres Użytkownika lub na wskazany przez Użytkownika adres email. AVON może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, o której mowa w punkcie 5 w szczególności w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w stosunku do AVON. AVON może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem za 7-dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej lub emaila, z ważnej przyczyny, tj. w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 4, 5, 7 i 9 powyżej, podania fałszywych danych osobowych przy zawarciu Umowy, zaprzestania przez AVON sprzedaży bezpośredniej produktów, znaczących zmian w strategii sprzedażowej AVON, spowodowania przez Użytkownika nieprawidłowości polegających na składaniu nierzetelnych zamówień, np. skutkujących następnie zwrotem towaru, które miały na celu uzyskanie przez Użytkownika nienależnych korzyści, podejmowanie przez Użytkownika działań naruszających renomę, dobre imię lub interes AVON, stwierdzenie przez AVON, że systemy lub zasady bezpieczeństwa związane z procesem realizacji zamówienia zostały naruszone, w tym z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Ponadto AVON może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedokonywania przez Użytkownika płatności w terminach zgodnych z zawartymi umowami sprzedaży produktów, po wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu na dokonanie płatności i bezskutecznym upływie tego terminu. W przypadku nieskładania przez Użytkownika zamówień na produkty AVON przez okres 1 roku, licząc od daty ostatniego zamówienia Użytkownika, umowa wygasa z upływem tego okresu.

17. Użytkownik może zrezygnować ze współpracy w każdym czasie przez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej lub emailem za pośrednictwem Strefy AVON poprzez skorzystanie z opcji: „Skontaktuj się z nami”.

18. Wygaśnięcie ani wypowiedzenie Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Użytkownika z tytułu naruszenia Umowy i umów sprzedaży produktów AVON zawartych przed wygaśnięciem Umowy lub upływem okresu wypowiedzenia.

19. AVON dba o zapewnienie komfortu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich Użytkowników oraz o zapewnienie odpowiedniego poziomu etycznego ich działania we wspólnym interesie firmy i ich samych. Z tego względu AVON zapewnia sobie możliwość zawieszenia Użytkownika w jego prawach (w tym wstrzymania sprzedaży) w następujących przypadkach: (i) opóźnienia w dokonywaniu wpłat należności na rzecz AVON z jakiegokolwiek tytułu, pomimo dostarczenia do Użytkownika ponaglenia lub monitu w sprawie płatności; (ii) w przypadku powzięcia podejrzenia, że systemy lub zasady bezpieczeństwa związane z procesem realizacji zamówienia mogły zostać naruszone, (iii) w przypadku powzięcia uzasadnionych informacji, że działania Użytkownika godzą w dobre imię, renomę lub interes AVON; (iv) w przypadku
naruszenia przez Użytkownika punktu 4, 5, 7 i 9 powyżej; (v) w celu zapobiegania powstawaniu opisanych powyżej naruszeń oraz usunięcia ich skutków. Zawieszenie Użytkownika w jego prawach następuje na czas rozstrzygnięcia sprawy. W każdym przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, AVON skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

20. AVON może kontaktować się z Użytkownikiem w sposób przez niego podany (z wykorzystaniem danych podanych AVON, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem adresu email). Każdy Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z AVON pod adresem ul. Słowicza 32, Warszawa 02-170, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez formularz Skontaktuj się z nami oraz pod numerem telefonu (22) 878 28 00 lub pod innym adresem oraz numer telefonu, który może zostać wskazany przez AVON. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, do informowania AVON o wszystkich zmianach dotyczących jego danych, w szczególności o zmianie adresu zamieszkania, oraz innych danych, które są konieczne do prowadzenia efektywnej komunikacji pomiędzy Stronami, w tym w szczególności do prowadzenia prawidłowych rozliczeń.

21. Użytkownik nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli ani podejmowania czynności prawnych na rzecz lub w imieniu AVON. Podejmowanie jakiejkolwiek czynności na rzecz lub w imieniu AVON wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody AVON.

22. Po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Użytkownik będzie mieć dostęp do ich treści w formacie PDF, po zalogowaniu się.

23. O zmianach Ogólnych Warunków AVON zawiadomi każdego Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji w Strefie AVON. Złożenie kolejnego zamówienia na produkty AVON po otrzymaniu informacji o zmianach Ogólnych Warunków uważa się za akceptację tych zmian. Tryb zmiany, o którym mowa w niniejszym punkcie nie ma zastosowania w relacjach z osobami, które dokonują zakupów produktów AVON na własny użytek, w odniesieniu do postanowień realizujących obowiązkiinformacyjne wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w których to przypadkach zgoda na zmianę Umowy następuje o umożliwieniu przez AVON zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz poprzez zaznaczenie, za każdym razem, odpowiedniego okienka zawierającego tekst oświadczenia akceptacji zmian.

24. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a AVON i zastępują wszystkie poprzednie umowy i porozumienia pomiędzy Stronami.

25. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz klientów Użytkowników zostały uregulowane w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków określających Zasady przetwarzania danych osobowych. AVON jest uprawniony do dokonywania zmian Zasad przetwarzania danych osobowych, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z konieczności dostosowania ich treści do przepisów prawa, jak również, gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej lub gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu. O wszelkich zmianach Zasad przetwarzania danych osobowych AVON zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedni komunikat w Strefie Avon, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Strefy AVON. Zmienione Zasady przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w Strefie AVON informacji o zmianie lub w terminie określonym przez Avon (ale termin określony przez AVON nie może być krótszy niż 14 dni od dnia umieszczenia w Strefie AVON informacji o zmianie), chyba że Użytkownik nie zgodzi się na zmiany i przed upływem tego terminu wypowie niniejszą Umowę (przesyłając do Avon stosowne pisemne oświadczenie).

26. Zmiana Ogólnych Warunków Współpracy lub załącznika określającego Zasady przetwarzania danych osobowych z innych powodów niż wskazane powyżej będzie mogła zostać wprowadzona za zgodą Użytkownika (w tym również uzyskaną za pośrednictwem Strefy AVON).

Załącznik:
Zasady przetwarzania danych osobowych:
a. Informujemy, że w związku z wykonywaniem praw i obowiązków Użytkownika mogą Państwo w pewnych przypadkach
przetwarzać dane osobowe innych osób; może się tak stać, w szczególności, w przypadku prowadzenia dalszej odsprzedaży
produktów AVON – w takich przypadkach może się okazać, że przetwarzają Państwo dane osobowe swoich klientów.

b. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zobowiązań i uprawnień określonych w Umowie, w związku ze współpracą z AVON oraz posiadaniem statusu Użytkownika.

c. Użytkownik jest administratorem zbieranych i w inny sposób przetwarzanych przez siebie danych osobowych i z tego względu ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych swoich klientów, innych Użytkowników oraz innych podmiotów danych.

d. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby skutkować naruszeniem przez AVON jakichkolwiek obowiązków na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

e. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników i Klientów Użytkowników przez Avon są dostępne na stronie
www.avon.pl w zakładce Polityka Prywatności. Dokumenty te wyjaśniają, w jaki sposób i w jakich celach dane osobowe
Użytkowników i ich klientów są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują osobom fizycznym, których dane są przetwarzane
przez Avon, w tym w celach marketingowych. AVON zastrzega prawo do aktualizacji powyższych dokumentów.